شیراز زیستگاه پرندگان دریایی خشک رودخانه است


شیرازی‌ها مانند سال‌های گذشته هر ساله پذیرای پرندگان دریایی هستند که دیروقت به شیراز مهاجرت می‌کنند و در بلوار شهید چمران شیراز چشم‌انداز زیبایی از رودخانه خشک را به نمایش می‌گذارند.