رشد ترانزیت ایران


رشد حجم ترانزیت بار در حوزه راه کشور در 9 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 116 درصد بوده است.