هیچ تصمیمی برای بهمن در 31 اسفند گرفته نشده است


استاندار تهران گفت: انتظار می رود با شرایط موجود هیچ مانعی برای برگزاری حضوری راهپیمایی 22 بهمن وجود نداشته باشد.