فیلم | میدان میوه یاسوج/ دفاع جانانه فرماندار مافیای میوه به دنبال چیست؟

فیلم | میدان میوه یاسوج/ دفاع جانانه فرماندار مافیای میوه به دنبال چیست؟