محفل بزرگ قرآنی با حضور قاریان بین المللی در دالکی برگزار شد


بوشهر – استان دالکی بوشهر به عنوان اولین پایتخت قرآنی ایران شاهد برگزاری بزرگ ترین محفل انس با قرآن کریم با حضور قاریان بین المللی و قاریان برجسته استان بود.