آیا پروژه های تاریخی در ایستگاه سیزدهم / سدهای لرستان در حال شکل گیری هستند؟


پروژه های سدسازی در استان سیل خیز لرستان تاریخی شده است.