جبلی نقد سبک زندگی در تبلیغات تجاری/تصحیح


پیمان جبلی رئیس رسانه ملی سبک زندگی در برخی از تبلیغات را مغایر با فلسفه رسانه ملی دانست و بر لزوم برنامه ریزی برای بهبود آن تاکید کرد.