بهره برداری از ایستگاه کاهش کدورت آب کوهرنگ


در 30 اردیبهشت 1402 چشمه کوهرنگ ابری شد و این روند تا به امروز ادامه دارد.