انفجار قطار سمی وحشتناک آمریکا را ببینید


یک قطار حاوی اتانول در مینه سوتا پس از خروج از ریل منفجر شد. منبع: خبرگزاری دانشجو