شهید محمدجعفر حمیدی: اطاعت از ولایت

به گزارش خبرگزاری فارس از همدان، «شهید»؛ او شاهد شهود عرفانی بود و نقش همه خوبی ها را در چهار سوره گتی نشان داد و چشم ستارگان آسمان را روشن کرد، ققنوس هشت بهشتی را که هفت آسمان را اسیر کرد، همان عاشقی که به وادی مقدس پرواز کرد. از عشق و باعث شد که فرشتگان روح پاک او را نوازش کنند.

«شهید»… همان ستاره زمینی، همچنان بیدار در شب های خون و آتش، که تا لمس شعله های بصیرت و حقیقت در مرگ عشق، نبردی عاشقانه جنگید تا به پیوندی جاودانه در شب عرفانی؛

عشق از منشور نور هشت هزار ستاره درخشان در راه عشق جاودانگی خود را به تصویر کشید تا در دل حادثه در تاریکی تاریخ درس پایداری بدهد. یاری این عارفان عاشق آغاز؛ ادای دینی باشد بر آن همه دلاوری، دلاوری، مجاهدت و دلاوری…برگی سبز، هدیه درویشی، چه پذیرفته شده و چه در نظر گرفته شود.

4007/ برکت لحظه های ما با شهید محمدجعفر حمیدی

به نام خداوند ستاره عیب و بسم الله نشانه عیب و به نام خداوندی که از مؤمنان آمرزش می پذیرد و بسم الله الرحمن الرحیم.

اصولاً هر کاری باید هدفی را دنبال کند و غایتی مطلوب داشته باشد و کار بی هدف و بی هدف از نظر عقلانی و منطقی هیچ مزیتی ندارد.

دلیل اینکه تصمیم گرفتم به خط مقدم نور علیه تاریکی بروم و با کفر جهانی به رهبری امپریالیسم آمریکا مبارزه کنم را می توان در یک عبارت کوتاه خلاصه کرد: «انجام وظیفه دینی».

من نه برای اشغال سرزمین دشمن بعثی آمده ام و نه برای اشغال کشور عراق. وقتی مرجع تقلید من آیت‌الامام خمینی فتوا می‌دهند، کسانی که توانایی مبارزه دارند، باید به مسئولان بسیج مراجعه کنند، اگر لازم باشد، رفتن به جهاد واجب عینی است یا در سخنرانی دیگری فتوا می‌دهند. جوانان عزیز بروند بجنگند و کار جنگ را تمام کنند. انجام وظیفه شرعی خود را وظیفه شرعی دانستم.

اگر از این راه به پیروزی رسیدم، اساساً وظیفه دینی خود را انجام داده و از امتحان الهی پیروز بیرون آمده ام.

من برای رضای خدا و پیروی از آیه شریفه که می فرماید «اطیعوا الله و رسول الله و اولی الامر» هستم. [اطیعوالله و اطیعوالرسول و اولی‌الامر منکم] من آمده ام و فعلاً صاحب امر ما حضرت قائم آل محمد حجت بن الحسن العسکری است و چون این منجی عالم بشریت به امر پروردگار عالم در غیبت کبری است حقش نائب امام امت خميني بت شكن است كه علناً در مقام مقدس مرجعيت دين مستقر شده است. او برگزیده شد و به راستی که تمام خصوصیات ولی را دارد و اطاعت او شرعاً واجب است. آیه شریفه ای که قبلا ذکر شد.

اطاعت از ولی امر، اطاعت از رسول خداست و اطاعت از رسول خدا، اطاعت از امر الهی و اطاعت از اوامر خداوند است که کار بنده واقعی است.

وصیت من به خانواده محترمم این است که زینب وار صبور و مقاوم باشند و به تقدیر الهی راضی باشند. خداوند به تسلیم کنندگان در برابر قضا و قدر خدا و تحمل کنندگان سختی بشارت می دهد. او خود از بهشت ​​و خشنودی خدا را بشارت می دهد و آنها را به پاداشی غیر از حساب مژده می دهد]ثواب آنها غیر از حسابرس است، بنده ام را بشارت ده و به بهشت ​​بشارت ده و سپس کلمه الذین را که برای توضیح به کار می رود در مورد صابران به کار می برد و می گوید صابران کسانی هستند که چون مصیبتی به آنها برسد می گویند: خدایا ما از تو هستیم و به سوی تو باز می گردیم. که بیانگر این است که همه انسانها برای مدت معینی امانتی در دست شما والدین هستند و زمانی که موعد مقرر فرا رسد خداوند آن امانت را از شما خواهد گرفت و امانت گرفتن و دادن امانت راهی برای آزمایش بندگان واقعی است. مصیبت می کشد و زیاد گریه می کند، دلیل بر تسلیم نشدن است. بر خلاف حکم خدا و مردمی که در هنگام مصیبت زیاد گریه می کنند، مورد غضب الهی قرار می گیرند.[وبشرالصابرینالذیناصابتهممصیبهقالواناللهواناالیهراجعونخداوندبهرسولشمی‌گویدبهبندهمنبشارتومژدهبهشترابدهوبعددربارهصابرانکلمهالذینکهبرایتوضیحبهکارمی‌روداستفادهمی‌کندومی‌گویدصابرانکسانیهستندکهوقتیمصیبتیبهآنهامی‌رسدمی‌گویندخدایامابهتوتعلقداریموبهسویتوبازگشتمی‌کنیم،اشارهبهاینکههمهانسان‌هاامانتیهستندبرایمدتمعینبهدستپدرومادرووقتیموقعمقررفرامی‌رسدخداونداینامانتراازآنهامی‌گیردوخوداینامانتدادنوگرفتنوسیلهاستبرایامتحانبندگانواقعیواگرکسیمصیبتیبهآنبرسدوجزعوزاریبیشازحدکندخوددلیلیاستبرعدمتسلیمدربرابرقدرالهیواشخاصیکهبیشازحددروقتمصیبتزاریکنندموردخشمالهیواقعمی‌گیرند[وبشرالصابرینالذیناصابتهممصیبهقالواناللهواناالیهراجعونخداوندبهرسولشمی‌گویدبهبندهمنبشارتومژدهبهشترابدهوبعددربارهصابرانکلمهالذینکهبرایتوضیحبهکارمی‌روداستفادهمی‌کندومی‌گویدصابرانکسانیهستندکهوقتیمصیبتیبهآنهامی‌رسدمی‌گویندخدایامابهتوتعلقداریموبهسویتوبازگشتمی‌کنیم،اشارهبهاینکههمهانسان‌هاامانتیهستندبرایمدتمعینبهدستپدرومادرووقتیموقعمقررفرامی‌رسدخداونداینامانتراازآنهامی‌گیردوخوداینامانتدادنوگرفتنوسیلهاستبرایامتحانبندگانواقعیواگرکسیمصیبتیبهآنبرسدوجزعوزاریبیشازحدکندخوددلیلیاستبرعدمتسلیمدربرابرقدرالهیواشخاصیکهبیشازحددروقتمصیبتزاریکنندموردخشمالهیواقعمی‌گیرند

و شما، والدین عزیز! امیدوارم در زندگی صبور باشید زیرا جهاد شما صبر شماست، من نتوانستم کاری را که باید با شما می کردم انجام دهم.

از خواهرانم نیز وصیت می کنم که مانند زینب قهرمان صبر کنند و در مقابل دشمنان و منافقان زیاد ناله و گریه نکنند که باعث خوشحالی آن کافران در برابر خدا می شود.

در همه حال برای امام دعا کنید که هر چه داریم از برکت حرکت این بزرگوار است. خدا می داند حکومت ظالم چه بلایی سر این ملت آورده و اگر ادامه پیدا کند چه می شود؟

هزاران بار خدا را شکر می کنم که زیر سایه حکومت الله زندگی کرده ام و این مایه افتخار همه جوانان این کشور است. در سایه استبداد، استبداد حاکم شد.

خداوند می فرماید روز قیامت دو گروه را مجازات خواهم کرد، ظالمی که به ملتی ظلم کرد و مردمی که در این حکومت ظالم زندگی می کنند، زیرا پذیرش حکومت ظالم مهر تاییدی بر این حکومت است، پس این دو نفر خواهند بود. در معرض غضب خدا .

همه شما را به خدا می سپارم که در روز محشر و قیامت بزرگ به امید رضای خداوند و پذیرش آمرزش مؤمنان و صالحان ملاقات خواهیم کرد.

به هر حال امام این فرزند حسین را یاری کنید و برای امام عزیز دعا کنید مبادا خداوند شما را از اجرای امر امام بزرگوار منع کند زیرا در روز قیامت باید با شهدا دیدار کنید. انقلاب اسلامی

ما مطمئنیم که همه ایرانیان تا آخرین قطره خون خود در کنار امام بت شکن خود خواهند ماند.

جلسه ما روز مبارکی است.

انتهای پیام/89001
این مقاله را برای صفحه اول پیشنهاد دهید