ریالی از بودجه دهم قانون جوانان جمعیت تخصیص داده نشد – خبرگزاری مهر ایران و جهان

زهره سادات لاجوردی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه به نظر می رسد اهمیت افزایش جمعیت و توجه به مؤلفه های مؤثر اجرای موفقیت آمیز آن هنوز به خوبی درک نشده است، اظهار داشت: با وجود اینکه در روزهای پایانی سال 1401 هستیم، اما 10 هزار میلیارد تومان از بودجه مربوط به قانون جوانان، بودجه ای برای اجرای این قانون در نظر گرفته نشده است.

وی گفت: این در حالی است که مفاد و مفاد قانون جمعیت و جوانان در راستای سیاست های کلی جمعیت و سیاست های کلی برنامه ششم است. اجرا و البته مدیریت بحران جمعیتی اساساً بدون پول و تخصیص به موقع به جای بودجه غیرممکن است.

نماینده مردم تهران در شورای اسلامی گفت: اگرچه بررسی ها نشان می دهد که موانع ذهنی و فرهنگی یکی از مهم ترین موانع است. بچه داشتن در کشور اما تخصیص اعتبارات به نهادهای فرهنگی در اولویت دولت قرار نگرفته است که در بخش اجرایی قانون جمعیت تخلف جدی تلقی می شود.

عضو هیأت رئیسه شورای اسلامی گفت: مولفه فرهنگی مانند بخش نرم افزاری قانون جمعیت است و احزاب بدون توجه به زیرساخت های فکری و فرهنگی جامعه و هزینه های دولت در این بخش، احکام مادی قانون به تنهایی برای رفع نیازهای کشور کافی نخواهد بود.

لاجوردی خاطرنشان کرد: سیاست فرزندان کمتر با کار فرهنگی سنگین و مستمر آغاز شد و با سرعت روزافزون کار فرهنگی ادامه یافت و به نتیجه مطلوب زمان رسید اما متاسفانه در بحث افزایش جمعیت نقش مولفه های فرهنگی آنگونه که باید و می توان تشخیص داد و رعایت نشده است در حالی که باید حداقل یک سال پس از تصویب قانون، پیوست های فرهنگی برای خانواده هایی با شرایط مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی تهیه می شد.