«هفتخوان» پایانی دارد؟ / سازمان کارکنان دولت این بار پشت سد «شورای نگهبان» + جزئیات

«طرح ساماندهی کارکنان مؤسسات موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه» پس از بررسی در شورای نگهبان دارای ابهام و اشکال بود. عمده موضوعات شورا در خصوص مصوبه مذکور مربوط به ابهاماتی بود که برای نظر نهایی شورای نگهبان باید توسط مجلس حل شود.

در میان ابهامات ذکر شده، مشخص نیست که قطعنامه از عنوان «استفاده» چه معنایی دارد. با این توضیح که مشخص نیست عبارت مذکور شامل استخدام رسمی و پیمانی و استخدام مستقیم و غیرمستقیم نیروی انسانی می شود یا خیر. همچنین عنوان «نیروهای به کار گرفته شده» نیز به این معناست که شامل تمام نیروهایی است که دستگاه ها به کار می گیرند و یا فقط نیروهایی را که به طور غیرمستقیم درگیر دستگاه هستند مشخص می کند. ابهامی وجود داشت که برای رفع ابهام مطرح شد.

عبارت در یادداشت «4» نیز مبهم بود زیرا معنای یادداشت نامشخص بود. توضیح اینکه مشخص نبود فقط کسانی مشمول اخطار هستند که به صورت تمام وقت مشغول به کار شده اند یا اینکه پرونده های پاره وقت نیز بر اساس ضوابط تمام وقت محاسبه می شود و همه کارکنان اعم از تمام وقت. و پاره وقت، مشمول اطلاع رسانی هستند. ضمناً قید «مستمر» در ماده واحده و عبارت «خدمت مستمر» در تبصره «2» نیز به دلیل عدم وجود تعریف قانونی و ضوابط خاص در مورد آنها، ابهام داشت.

در این مصوبه دستگاه های اجرایی موظفند با کارکنان خود قرارداد کاری مشخص به شرط داشتن حداقل دو سال سابقه پرداخت بیمه نامه منعقد کنند. با این حال، این مصوبه تکلیفی را در مورد وضعیتی که عدم پرداخت بیمه به دلیل قصور پیمانکار باشد تعیین نکرده است. بنابراین برای جلوگیری از تضییع حقوق کارگران این مورد نیز باید روشن شود.

همچنین شورا رعایت یا عدم رعایت ضوابط مندرج در ماده 24 قانون مدیریت وظیفه عمومی در خصوص انعقاد قرارداد کار معین با نیروی کار را مشخص کرد و امتیاز « 3 اینچ از آن نقطه مبهم است. بینایی هم

علاوه بر ابهامات مذکور، شورای نگهبان ممنوعیت مطلق از انعقاد قراردادهای مذکور را مغایر بند «10» اصل 3 قانون اساسی تشخیص داد. همچنین با توجه به اینکه برخی از ابهامات مصوبه موجب ابهام در تعداد ذینفعان و محدوده طرح شده بود، اظهارنظر در خصوص افزایش هزینه های دولت در مصوبه به رفع ابهامات مذکور موکول شد.

شورای عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام نیز از نظر سیاست های کلی با مصوبه مغایرت هایی داشت و همه این موارد به مجلس گزارش و مصوبه برای اصلاح مجدد ارسال شد.

بیشتر بدانید: