هشدار عبدی به «دولت» درباره تله «خطرناک» رقبای تندرو/ «این به ما بستگی داشت که به شما بگوییم، خودتان می دانید»

عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح طلب نوشت:

نیروهایی هستند که می خواهند آتش تنور جامعه را روشن کنند و نان خود را در آن بپزند و تحت عنوان دروغین مبارزه با هنجارشکنی و دفاع از ارزش ها، دولت را به چالشی خطرناک علیه مردم می کشانند. و زنان . از ما بود میدونی

هشدار عبدی به

2121