رئیسی دستور داد


فارس نوشت: رئیس جمهور با پیشنهاد رئیس سازمان مدیریت بحران و موافقت وزیر کشور، علی نصیری و حسین ظفری را به عنوان اعضای شورای عالی مدیریت بحران منصوب کرد.