توییت انگلیسی “متفاوت” سایت رهبری از سخنان او

ترجمه: شما باید کاری انجام دهید تا نتوانند شما را مجبور کنند نام محصول خود را در کشور دیگری انتخاب کنید. خیر، به نام ایران، ساخت ایران؛ بنویسید ساخت ایران. همچنین ننویسید ساخت ایران. بنویسید ساخت ایران. با خط فارسی

بیشتر بخوانید:

21220