کنایه از دفاع قانونی از مصوبه تولید/ چون اطلاعات ما ناقص است، چه می دانید!

محسن برهانی، حقوقدان و استاد دانشگاه، نوشت:

گفتند: فروش ملک به خارجی ها در #مولدزی خوب است!؟

وای! بدین ترتیب بند 3 ماده 961 قانون مدنی و قانون تحصیل اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب 1310 نسخ شده بود و ما نمی دانستیم.

از آنجایی که اطلاعات ما ناقص است، شما چه می دانید!

کنایه از دفاع قانونی در حمایت از قطعنامه تولید / چون اطلاعات ما ناقص است، چه می دانید!

بیشتر بخوانید:

21220