شرکت “ارتباطات زیرساخت” بابت قطعی اینترنت امروز عذرخواهی می کند


شرکت ارتباطات در دست ساخت با عذرخواهی از قطعی اینترنت امروز گفت: علت حادثه در دست بررسی است.