ببینید طیب: روزی می رسد که در سکوها مشخص می کنیم کدام عکس ها منتشر می شوند و کدام عکس ها منتشر نمی شوند.

ببینید طیب: روزی می رسد که در سکوها مشخص می کنیم کدام عکس ها منتشر می شوند و کدام عکس ها منتشر نمی شوند.

حسین طائب رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه گفت: روزی می رسد که در تریبون ها مشخص می کنیم چه عکس هایی منتشر شود و چه عکس هایی منتشر نشود. منبع: دانشجو