ردادی: رسانه های فارسی زبان از کلمه مردم استفاده می کنند و آن را بی معنی کردند

محسن ردادی، جامعه شناس علوم سیاسی معتقد است که رسانه های فارسی زبان معنای اصطلاح «مردم ایران» را توخالی کرده و خواسته ها و نگرش های بخش بزرگی از مردم را نادیده گرفته اند.