حضور علیرضا فغانی و داوران ایرانی در بازی برزیل و صربستان را ببینید


قضاوت دیدار برزیل و صربستان بر عهده علیرضا فغانی با کمک محمدرضا ابوالفضلی و محمدرضا منصوری است. منبع: ایسنا