زنده ماندن معجزه آسای یک دوچرخه سوار پس از یک تصادف وحشتناک را ببینید


سرنشین موتورسوار پس از تصادف هولناکی که با دو خودرو داشت به طرز معجزه آسایی زنده ماند. منبع:حادثه نیوز