آیا سناریوی خالی شدن پست ریاست جمهوری در لبنان تکرار خواهد شد؟

در حالی که کمتر از یک ماه به پایان دوره شش ساله ریاست جمهوری میشل عون در لبنان باقی مانده است، هنوز هیچ نشانه ای از اجماع یا اکثریت در میان نمایندگان پارلمان این کشور برای تعیین رئیس جمهور جدید وجود ندارد.