قالیباف: پیش نیاز غلبه بر جنگ شناختی، غلبه بر تضادهای حاکمیتی است

قالیباف: پیش نیاز غلبه بر جنگ شناختی، غلبه بر تضادهای حاکمیتی است