تصاویری از راهپیمایی علیه هرج و مرج، ناامنی و اقدامات غیرقانونی در سراسر کشور را ببینید


تصاویر راهپیمایی علیه هرج و مرج، ناامنی و اقدامات غیرقانونی در سراسر کشور را مشاهده کنید. منبع: خبرگزاری صدا و سیما