دستور کاشت یک میلیارد درخت از سوی رئیس جمهور صادر شد


ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی گفت: دستور کاشت یک میلیارد اصله از سوی رئیس جمهور صادر شد.