تعطیلی کلینیک ها با تجهیزات و داروی سقط جنین – خبرگزاری مهر

به گزارش خبرگزاری مهر ، امیرحسین بانکی پور در همایش ملی «تبیین نقش ماما در دستیابی به اهداف قانون جوانان جمعیت»، تاکید کرد: جوانی جمعیت نه تنها سرمایه است، بلکه یک ضرورت و فوریت جدی برای حرکت کشور از بحران فوق العاده جمعیت سالخورده را نجات دهید

وی سیاست تعدیل جمعیتی که طی سالیان متمادی در کشور اجرا شده است را یادآور شد و بر آن تاکید کرد. ماماها در این سیاست مورد غفلت قرار گرفته اند.

بانکی پور اعلام کرد که باید باشد ماما توجه باید جدی گرفته شود، گفت: در قانون حمایت و توجه ماماها کشور دیده شده است، اما در عین حال باید از فرصت اردوی جوانان جمعیت و هر بخش از مواد قانون مربوط به حمایت از ماماها اجرا نشده باید در اردوگاه جوانان خود جمعیت حل شود.

وی از وزارت بهداشت خواست هم اکنون رایزنی کند تا اعتبارات لازم برای ارتقا و بهبود خدمات مامایی در بودجه 1402 لحاظ شود.

بانکی پور بر لزوم توجه جدی به مامایی در برنامه پنج ساله هفتم تاکید کرد و تصریح کرد: نرخ باروری در سیاست های برنامه پنج ساله هفتم 2.5 درصد است، بنابراین شرایط زایمان طبیعی و حمایت از ماماها ارائه و راهنمایی استانداردهای بالینی برای ماماها توسط شرکت های بیمه اجرا شود.

وی با اشاره به رشد سزارین در ایران نسبت به سایر کشورها به ویژه کشورهای غربی گفت: باید با ارائه آموزش های لازم در کشور به زایمان طبیعی برگردیم.

بانکی پور با تاکید بر آمار بالای سقط جنین در کشور خاطرنشان کرد: در صورت وجود تجهیزات و داروهای سقط جنین در کلینیک ها مجوز آنها باطل می شود.