اکانت های تلخ و شیرین متروپل – خبرگزاری مهر ایران و جهان

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از گروه های فعال در حادثه ریزش ساختمان متروپل آبادان گروه های امداد و نجات اورژانس بودند که داستان های تلخ و شیرین بی شماری از این حادثه دارند.