الزام دستگاه های اجرایی و اداری به رعایت قانون عفاف و حجاب – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری مهر ، علیرضا قاسمی فرزاد استاندار همدان در اردوی عفاف و حجاب استان گفت: طرح ها و برنامه های اردوی عفاف و حجاب باید کارشناسی و کاربردی باشد و اردوی عفاف و حجاب در استان. باید جهادی عمل کرد

وی با بیان اینکه دستگاه های اجرایی موظف به اجرای قوانین عفاف و حجاب در مجموعه خود هستند، افزود: در بحث عفاف و حجاب ما به دنبال تفکیک جنسیتی نیستیم، بلکه بابونه هم در مردان و هم در زنان رایج است.

قاسمی فرزاد افزود: غرب پس از اشتباهات در حوزه فرهنگی اخیرا توجه به خانواده و کانون خانواده را در دستور کار قرار داده است.

وی افزود: نهادهای فرهنگی آن طور که باید و شاید به موضوع عفاف و حجاب نپرداخته اند، در همه کشورها تعریف شده اند و بر حسب مکان و زمان پوشش خاص خود را دارند.

استاندار همدان با تاکید بر اینکه اعتقادات و ارزش های دینی جزء لاینفک فرهنگ و برنامه های فرهنگی ماست، ادامه داد: یکی از وظایفی که باید مورد توجه قرار گیرد ابلاغ، اجرا و اجرای قوانین و دستورالعمل های حجاب است. و حجاب در دستگاه اجرایی

وی ادامه داد: تشکل های فرهنگی باید برای ترغیب مردم به عفاف و حجاب برنامه و برنامه ریزی کنند.

قاسمی فرزاد افزود: آنچه در حوزه عفاف و حجاب می تواند موثر باشد در درجه اول پرداختن به ذهن، فکر و اندیشه است.

وی خاطرنشان کرد: جهاد تبیین می تواند نقش موثری در حوزه عفاف و حجاب داشته باشد. یعنی با توضیح مفصل، آثار بی. بردگیوی گفت: آسیب پذیری برای مردم و خانواده روشن خواهد شد.

استاندار همدان ابا وی با بیان اینکه گروه های جهادی می توانند بخشی از انرژی و توان خود را صرف بحث عفاف و حجاب کنند، افزود: و از نقشه های غرب دوری کنند.

قاسمی فرزاد ادامه داد: دستگاه های اجرایی و اداری موظف به رعایت قانون عفاف و حجاب در مجموعه خود هستند.

وی تاکید کرد: همه اعضای قرارگاه عفاف و حجاب باید طرح ها و برنامه های کارشناسی و کاربردی را با تشدید و همفکری ارائه دهند.