8 برنامه عملیاتی برای شبکه ملی اطلاعات در دست تدوین است – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده فناوری های ارتباطات و اطلاعات، این تفاهم نامه با هدف تحقق اهداف طرح جامع و معماری شبکه ملی اطلاعات با رعایت ملاحظات سند الزامات ملی انجام شد. شبکه اطلاع رسانی مصوب شورای عالی فضای مجازی و اجرای هشت محور برنامه پیشنهادی. علی اصغر انصاری، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزیر کشور و وحید یزدانیان، رئیس پژوهشکده ارتباطات و فناوری اطلاعات، تفاهم نامه ای با مجلس شورای اسلامی و همچنین رشد روزافزون حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات امضا کردند. توسعه اقتصاد دیجیتال) و اهداف سیاستی اقتصاد مقاومتی. .

بهره برداری از پروژه ها، ارتقای شاخص ها و دستیابی به اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات مرتبط با مأموریت ها و وظایف پژوهشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات موضوع این تفاهم نامه است.

اهداف کلی این تفاهم نامه، تبیین نقش دستگاه های وزارت ارتباطات در اجرای پروژه ها، ارتقای شاخص های عملکرد مرتبط با شبکه ملی اطلاعات، ارتقای سطح تعامل، هم افزایی و تعامل اجرایی بین وزارت ارتباطات و آن و سند اقدام کلان طرح ملی و معماری شبکه ملی اطلاعات و استفاده بهینه از منابع موجود وزارت ارتباطات و دستگاه های تابعه برای تحقق اهداف فوق.

بر اساس این تفاهم نامه، تعهدات پژوهشگاه در دو دسته اهداف عملیاتی مرتبط با شبکه ملی اطلاعات و اجرای پروژه های مربوطه تعریف شده است.

از این رو پژوهشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات موظف شد برای دستیابی به اهداف عملیاتی، طرح جامع ارتباطی، طرح جامع اطلاعات، طرح الزامات استقلال شبکه شبکه ملی اطلاعات، طرح الزامات مدیریت شبکه ملی اطلاعات و خدمات شبکه ملی اطلاعات را تدوین کند. الزامات. ، تدوین طرح الزامات امنیت ملی و امنیت شبکه اطلاعات، تدوین الزامات تعرفه ای و الگوی اقتصادی شبکه ملی اطلاعات، توسعه شبکه ملی اطلاعات زیرساخت های ارتباطی فضای مجازی، ارتقاء و توسعه خدمات آزمایشگاهی امنیت، فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین قانون در مورد موضوعات خاص مربوط به آموزش و مهارت.

همچنین برای دستیابی به شاخص های عملکرد، پژوهشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات موظف شد اقدام کلان مندرج در سند طرح جامع معماری و شبکه ملی اطلاعات و اجرای چندین پروژه را که شامل یک برنامه اجرایی شامل زیرمجموعه باشد، اجرا کند. – پروژه ها، اقدامات اجرایی، برنامه زمان بندی، اعتبارات، الزامات، تهیه ضمائم و پیش نیازها به عنوان منشور ابلاغی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات ظرف مدت 4 هفته پس از امضای این تفاهم نامه، با رعایت ملاحظات سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات مصوب شورای عالی فضای مجازی.

بر اساس بخش دیگری از این تفاهم نامه، اپراتور شبکه ملی اطلاعات نیز موظف است با هماهنگی استفاده از اطلاعات و منابع داده مورد نیاز سایر دستگاه های تابعه، نیازهای پژوهشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات، تامین و تخصیص منابع مالی و حمایت مناسب را انجام دهد. اجرای به دست آمده با دستیابی به شاخص های عملکرد.