مشاهده | آتش سوزی گسترده در فلسطین اشغالی


پایگاه صهیونیستی در عکا ویدئویی از آتش سوزی گسترده در کارخانه ای در بیت کما منتشر کرد. منبع: رادیو