کوپارس، اولین واکسن استنشاقی کرونا در جهان

کوپارس اولین واکسن استنشاقی کرونا در جهان است

رییس پژوهشکده واکسن و سرم سازی رازی گفت: کوپارس اولین واکسن تزریقی و استنشاقی کرونا در جهان است که تمام دانش و فناوری تولید آن ایرانی است. “