سفر معاون اقتصادی رئیس جمهور به هرمزگان


محسن رضایی معاون رئیس جمهور در سفر به هرمزگان در جلسه شورای گفتگوی دولت با حوزه اقتصاد در بندرعباس حضور یافت.